Yoga Fridaze Hanumanasana

Laghu Vajrasana Photographs by Sydney Levalois.